Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zarządzenie Nr  R/Z.0201 – 27/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Załącznik do regulaminu (wniosek stypendialny):

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2017/2018.

Wzór sprawozdania - obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium z dotacji projakościowej (doc.).

Doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz doktoranci lat starszych mogą składać wnioski o stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej na rok akademicki 2017/2018 w terminie od 2 do 31 października 2017 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio do kierownika studiów doktoranckich. Doktoranci lat II - IV powinni do wniosku dołączyć sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 10 Regulaminu. UWAGA(!!!) - sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w powyższym "wzorze sprawozdania". W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 1 ust. 10 Regulaminu.

Doktoranci I roku do wniosku powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Wysokość stypendium z dotacji projakościowej w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1700 zł.

Decyzja Nr RO/D.0201-38/2017 Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018.

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014