Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zarządzenie Nr  R/Z.0201 – 28/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Załącznik do regulaminu (wniosek stypendialny):

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2016/2017.

Wzór sprawozdania - obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium doktoranckie (klasyczne) (doc.).

Informujemy, że od roku akademickiego 2014/2015 doktoranci lat II - IV mogą ubiegać się o przynanie stypendium doktoranckiego (tzw. klasycznego stypendium doktoranckiego - jest to inny rodzaj stypendium niż, to z dotacji projakościowej). Również w roku akademickim 2016/2017 można ubiegać się o to stypendium. Stypendium, to w skali całej uczelni otrzyma do 6 najlepszych doktorantów, będzie ono przyznane na okres do 12 miesięcy i wynosić będzie 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystena. Kryteria ubiegania się o to stypendium są tożsame z kryteriami obowiązującymi przy stypendium projakościowym, z tym zastrzeżeniem, że wyłoniony zostanie jeden najlepszy doktorant z wszytkich lat II - IV w danej dyscyplinie naukowej (na podstawie ilości punktów obliczonych przez komisję doktorancką pod przewodnictwem kierownika studiów doktoranckich). Następnie wnioski wraz z protokołami komisji zostaną przedstawione do decyzji Rektora, który przyzna stypendia doktoranckie maksymalnie 6 doktorantom w Uczelni. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio do kierownika studiów doktoranckich w terminie od 3 do 31 października 2016 r. Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 10 Regulaminu. Wymagany jest kolejny komplet dokumentów (tożsamy z tymi, które doktorant będzie składał w przypadku stypendium projakościowego). UWAGA(!!!) - sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w powyższym "wzorze sprawozdania". W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 1 ust. 10 Regulaminu.

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2016/2017 wynosi 1.470 zł.

Decyzja Nr RO/D.0201-42/2016 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017. 

Przyznane stypendia doktoranckie (60%) na rok akademicki 2015/2016 można sprawdzić po numerze albumu - TUTAJ.

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014