Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zarządzenie Nr  R/Z.0201 – 49/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Załączniki do regulaminu (wnioski stypendialne):

Wniosek dla doktorantów I roku w formacie pdf. można pobrać - TUTAJ

Wniosek dla doktorantów lat II-IV w formacie pdf. można pobrać - TUTAJ

Wzór sprawozdania - obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium doktoranckie dla doktorantów lat II-IV (doc.). - TUTAJ

Doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz doktoranci lat starszych mogą składać wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 w terminie od 2 do 31 października 2017 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio do kierownika studiów doktoranckich. Doktoranci lat II - IV powinni do wniosku dołączyć sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 10 Regulaminu. Wymagany jest kolejny komplet dokumentów (tożsamy z tymi, które doktorant będzie składał w przypadku stypendium projakościowego). UWAGA(!!!) - sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w powyższym "wzorze sprawozdania". W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 1 ust. 10 Regulaminu. Doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów, składają do kierownika studiów doktoranckich tylko i wyłącznie sam wniosek. We wniosku powinna być obowiązkowo uzupełnieniona ocena, jaką doktorant uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie - ocena ta powinna być potwierdzona przez właściwy dziekanat. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. ocenę bardzo dobrą (5,00).

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1.470 zł.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-55/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018.

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014