Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ):

Informacja dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów, którzy ukończyli 26. rok życia.

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez Uczelnię. Uczelnia dokonuje ubezpieczenia na wniosek doktoranta. Formalności należy załatwiać osobiście.

Wymagane dokumenty:

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez Uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty:

Ubezpieczony doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne doktoranta, jest druk ZUS ZZA. (Druk ten można otrzymać w pok. 14, ul. Podchorążych 2).

Ubezpieczenia zdrowotne dla doktorantów prowadzone są przez Biuro Spraw Studenckich, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój nr 14 lub 15 (parter budynku głównego Uczelni), od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 13-tej., tel: 12 662 60 39.

Informacja dla doktorantów po 26. roku życia, którzy ukończyli studia lub zostali skreśleni z listy doktorantów.

Doktoranci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na Uczelni i ukończyli III stopień studiów lub zostali skreśleni z listy doktorantów tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej doktoranta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.

Analogicznie absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy podejmują naukę na studiach III stopnia (doktoranckich) i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię powinni zgłosić się do Biura Spraw Studenckich po rozpoczeciu studiów doktoranckich, czyli po 1 października.

Powyższe regulacje dotyczą także doktorantów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014