Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zarządzenie Nr  R/Z.0201 – 26/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Załączniki do regulaminu (w tym wnioski stypendialne):

1. Zasady ustalania składu rodziny i dochodu doktoranta.

2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania.

3. Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

4. Oświadczenie niepracującego małżonka doktoranta.

5. Oświadczenia doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania.

6. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (wzór).

7. Oświadczenie o braku dochodów.

8. Oświadczenie - deklaracja w sprawie osiągnięcia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

9. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

10. Oświadczenie o utracie dochodu.

11. Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.

12. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów.

13. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

14. Wniosek o zapomogę.

15. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014