Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zarządzenie Nr  R/Z.0201– 25/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Załączniki do regulaminu (w tym wnioski stypendialne):

1. Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta.

2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania.

3. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

4. Oświadczenie niepracującego małżonka studenta.

5. Oświadczenia studenta ubiegającego się o stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania.

6. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (wzór).

7. Oświadczenie o braku dochodów.

8. Oświadczenie - deklaracja w sprawie osiągnięcia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

9. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

10. Oświadczenie o utracie dochodu.

11. Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.

12. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

13. Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia (obowiązkowe, przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni).

14. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

15. Wniosek o zapomogę jednorazową.

16. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

17. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy zdali maturę w 2018 roku i są laureatami olimpiad międzynarodowych albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014