Najważniejsze akty prawne powszechnie obowiązujące związane z pomocą materialną dla studentów:

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255 z późn. zm)

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2017 r., poz. 766)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 z późn. zm)

Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r., Nr 95, poz. 425 z późn. zm)

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm)

Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm)

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. z 2006 r., Nr 236, poz. 1707)

Regulamin studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014